Om meg

Om Meg

Jeg har doktorgrad i organisasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI og er professor i skoleledelse. Jeg er tilknyttet OsloMet Storbyuniversitetet som forsker og har også et samarbeid med Norges Handelshøyskole (NHH), Universitetet i Agder og Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning (SePU) i deres programmer i utdanningsledelse.

Jeg utga boken «Skoler som lærer kollektivt» på Universitetsforlaget i 2021. På samme forlag utga Pål Riis og jeg boken «Ledelse som praksis» i 2022. Boken «Strategisk skoleledelse» ble utgitt på Fagbokforlaget i 2019, og denne er nå under oppdatering og revisjon med Mette Marit Forsmo Jenssen som medforfatter. På samme forlag var jeg også medredaktør for antologien «Ledelse i fremtidens skole» (2022) og medforfatter av boken «Nordiske skolesjefer» (2017). Jeg har sammen med medforfattere publisert forskning i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter som International Journal of Educational Management, Journal of Educational Administration, Leadership & Policy in Schools, Educational Management Administration & Leadership og Human Performance.

Jeg arbeider nå som selvstendig næringsdrivende hovedsakelig i oppdrag for kommunale og fylkeskommunale skoleeiere. Jeg har flere oppdrag knyttet til Oppfølgingsordningen for kommuner, der skoleeiere og skoler får bistand i analyse og implementering av forbedringsarbeid i grunnskolen. Ordningen er initiert av UDIR og organiseres i regi av statsforvalterne. For mer informasjon om ordningen, trykk her

Mine tjenester

Forelesninger for universiteter

Jeg engasjeres regelmessig som foreleser på masterutdanninger i utdanningsledelse samt emner i Nasjonal Rektorutdanning ved NHH, OsloMet Storbyuniversitetet, Universitetet i Agder og Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning (SePU). De temaene jeg dekker er ledergruppe utvikling på skoleeier og skolenivå, ledelse av teamutvikling, ledelse av lærende organisasjoner, databaserte beslutningsprosesser samt ledelse under endering og omstilling.

Les mer ...

Oppdragsforskning

På oppdrag av Skolelederforbundet gjennomførte Kjell B. Hjertø og jeg høsten 2018 en undersøkelse blant forbundets rektorer med fokus på deres opplevde relasjon til skoleeiernivået. I denne undersøkelsen ønsket vi å belyse og forklare betydningen av utviklingsstøtte for rektor fra skoleeiers administrative ledelse og apparat.

Les mer ...

Ledergruppene i skolen

Sammen med kollega Kjell B. Hjertø har jeg publisert fire empiriske studier på norske ledergrupper i skolesystemet: To som belyser rektors ledergruppe og to som belyser ledergruppen eller lederforumet som rektorene regelmessig deltar i på eiernivået i kommuner.

Les mer ...

Programmer for intern lederutvikling

I oppdrag for kommuner har jeg bistått med programdesign og faglig ansvar for gjennomføring av interne lederutviklingsprogrammer. Disse programmene er skreddersydde og varierer følgelig i omfang og innretning, alt etter hvilken målgruppe det er snakk om

Les mer ...

Konferanseforedrag

Mine konferanseforedrag har basis i egen faglitteratur og forskning og gjennomføres mest typisk som kombinerte opplegg, der konferansedeltakerne også blir utfordret til diskusjoner eksempelvis i grupper. I mange tilfeller er deltakerne gruppert i autentiske ledergrupper, og mine oppdragsgivere er kommunale og fylkeskommunale skoleeiere. I tillegg universiteter og institusjonelle aktører i sektoren, slik som KS, Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet.

Oppfølgingsordningen for kommuner

Oppfølgingsordningen skal bidra til at kommuner med svake resultater på sentrale områder av opplæringen over tid får hjelp til å skape bedre læringsmiljø og læringsresultater for elevene i kommunen. I oppfølgingsordningen får kommunen tilbud om støtte og veiledning over en periode på 3 år. Ordningen organiseres gjennom statsforvalterne i fylkene.

Les mer ...

Dokumenter

Om Strategisk skoleledelse

Les mer ...

Om Ledelse i fremtidens skole

Les mer ...

Rektors ledergruppe gir merverdi

Les mer ...

Utgitte bøker

Les mer ...

Podcast episoder

Les mer ...

Artikkel: Slik skaper dere gode ledergrupper

Artikkel: Hvorfor får vi ikke mer ut av møtene?

Kontakt

902 63 304
Strandgata 6, 2815 GJØVIK
Orgnr 922 867 240